مبدل فشار اعمالی سیال به سیگنال خروجی ۲۰-۴ میلی آمپر

پارامتر های ورودی اندازه‌گیری

یکای اندازه‌گیری فشار
میزان فشار اعمالی از سوی سیال موجود در فرآیند
حد پایین محدوده اندازه‌گیری فشار در تجهیز اندازه‌گیری
حد بالای محدوده اندازه‌گیری فشار در تجهیز اندازه‌گیری

سیگنال لوپ جریانی [۲۰-۴ میلی آمپر]
پیمایش به بالا