مبدل فشار اعمالی سیال به سیگنال خروجی ۱۰-۰ ولت دی سی (Volt DC)

پارامتر های ورودی اندازه‌گیری

یکای اندازه‌گیری فشار
میزان فشار اعمالی از سوی سیال موجود در فرآیند / این مقدار باید بین حد پایین و حد بالا باشد تا نتیجه صحیح حاصل شود.
حد پایین محدوده اندازه‌گیری فشار در تجهیز اندازه‌گیری
حد بالای محدوده اندازه‌گیری فشار در تجهیز اندازه‌گیری

سیگنال خروجی ولتاژی [۱۰-۰ ولت دی سی]
پیمایش به بالا