مبدل خروجی ۲۰-۴ میلی آمپر به فشار اعمالی سیال

سیگنال حلقه‌ای جریانی (۲۰-۴ میلی آمپر)

لطفاً یک یک از 4 به 20 وارد کنید.
میزان سیگنال جریانی خوانده شده از تجهیز اندازه‌گیری فشار

پارامتر های اندازه گیری فشار

یکای اندازه‌گیری فشار
حد پایین محدوده اندازه‌گیری فشار در تجهیز اندازه‌گیری
حد بالای محدوده اندازه‌گیری فشار در تجهیز اندازه‌گیری

فشار ایده آل اعمالی از سوی سیال به تجهیز اندازه‌گیری فشار بر حسب واحد فشار انتخاب شده.
پیمایش به بالا