اکستروژن و کاربرد آن در صنعت پلاستیک

کنترل و اندازه‌گیری فشار

1 از 2

کنترل و اندازه‌گیری دما

2 از 2

اکستروژن

تیم تحقیق و توسعه ما، قادر به ارائه راه‌حل و خدمات برای اندازه‌گیری فشار و دمای پلاستیک مذاب در فرآیند اکستروژن است.

محصولات ما قابل اطمینان و جهت اندازه‌گیری، کنترل و نگه‌داری متغیرهایی مانند فشار و دما هستند و به شما در افزایش پایداری کیفیت محصولات خروجی کمک می‌کنند.

%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1 %D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87 %DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86

اکسترودر

اندازه‌گیری فشار مذاب در اکسترودر

%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1 %D8%AF%D9%85%D8%A7 %D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%A8 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87 %DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D8%AF%D9%85%D8%A7 %D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86

اکسترودر

کنترل و اندازه‌گیری دمای مذاب در اکسترودر

پیمایش به بالا