مبدل خروجی ۱۰-۰ ولت دی سی (Volt DC) به فشار اعمالی سیال

سیگنال ورودی ولتاژی (۱۰-۰ ولت دی سی)

لطفاً یک یک از 0 به 10 وارد کنید.
میزان سیگنال ولتاژی خوانده شده از تجهیز اندازه‌گیری فشار / این مقدار باید بین ۰ تا ۱۰ باشد تا نتیجه صحیح حاصل شود.

پارامتر های اندازه گیری فشار

یکای اندازه‌گیری فشار
حد پایین محدوده اندازه‌گیری فشار در تجهیز اندازه‌گیری
حد بالای محدوده اندازه‌گیری فشار در تجهیز اندازه‌گیری

فشار ایده آل اعمالی از سوی سیال به تجهیز اندازه‌گیری فشار بر حسب واحد فشار انتخاب شده.
پیمایش به بالا